برگزاری دوره های آموزشی

  • اموزش انواع سبک ها و متد های ماساژ شامل ایرانی( دلک و غمض). ریلکسی. . ماساژ های بومی. فصلی و ناحیه ای و …
  • مزاج شناسی؛ کاربری گیاهان دارویی؛ طب سوزنی؛ کرم سازی؛ زالو درمانی؛ ماساژ؛ حجامت و ….
  • اموزش انواع حجامت. فصد . بادکش .
  • آموزش اراماتراپی. کرم سازی.
  • شناخت گیاهان دارویی.
  • کاربری گیاهان دارویی
  • مزاج شناسی
  • طب سوزنی