آقای ابوالفضل کیا

فرزند عباسعلی
متولد 1344
شماره ملی 0532211650
65 ساعت دوره کارگاه فنی سوجوک
نمره A+
تاریخ صدور 1396/06/02
شماره سریال 1396/م/244

قالب وردپرس خرید هاست