اقای ایوب لجم اورکی

فرزند بمانی
متولد 1356
شماره ملی 1840422017
121 ساعت دوره کارگاه فنی طب سنتی پیشرفته
نمره A+
تاریخ صدور 1397/09/06
شماره سریال 1397/م/253

مدرس دکتر امیر محمد زاده