آقای سید اسماعیل حسینی

فرزند سید رمضان
متولد 1363
شماره ملی 2121778071
200 ساعت دوره کارگاه فنی تسلط بر مبانی علوم پزشکی و علوم پایه چهارده گانه
نمره A+
تاریخ صدور 1390/02/02
شماره سریال 1397/م/254

مدرس دکتر امیر محمد زاده