آقای سید اسماعیل حسینی

فرزند سید رمضان
متولد 1363
شماره ملی 2121778071
200 ساعت دوره کارگاه فنی مشاوره تغذیه و گیاه شناسی
نمره A+
تاریخ صدور 1389/02/05
شماره سریال 1397/م/255

مدرس دکتر امیر محمد زاده