آقای سید اسماعیل حسینی

فرزند سید رمضان
متولد 1363
شماره ملی 2121778071
150ساعت دوره کارگاه فنی حجامت پیشرفته
نمره A+
تاریخ صدور 1389/03/05
شماره سریال 1397/م/256

مدرس دکتر امیر محمد زاده